خبر های افغانستان و جهان را ازینجا بخوانید

معضل بیکاری و جوانان

جوانان بخش مهم و نیروی عظیم جامعه را تشکیل میدهند که باعناوین گوناگون تعریف شده اند  گاهی ستون فقرات،  نیروی ذخیروی برای فردا و گاهی هم مهم ترین قشرسرنوشت ساز جامعه خوانده شده اند ، همۀ این تعاریف درقسمت جوانان صدق میکنند زیرا بدون تردید جوانان امروز وارثین واقعی فردای جامعه میباشند، لازم به  ارزیابی میباشد که در جامعه ما درقسمت رشدبهبود وضعیت فعلی جوانان ومهم ترازهمه  درامر ارتقاء سطح علمی و ایجاد زمنیه های آموزش بهتر چه اقداماتی صورت گرفته؟ آیا واقعا این تعاریف که درمورد جوانان مطرح میشود درمحورعمل واقدامات قرار دارد یا برعکس همه  این گفته ها وتعریف ها درحد شعار باقی مانده است . بدون تردید پاسخ این پرسش واضح است وآن اینکه درکشور ما جوانان درمحور توجه همه جانبه آنطوریکه باید قرارمیگرفت نبوده بلکه همیش درحاشیه بوده وسایراین تعریف جنبه عملی نداشته وکتیبه های شعاریست که دربعضی محافل ومجالس رسمی مورد بازخوانی قرارمیگیرد. نه تنها درعرصه تحصیلات جوانان مشکل دارند بلکه درسایر امور با مشکلات زیادی دست گریبان هستند قسمیکه دیده میشود بیشترین رقم بیکاری را درکشور جوانان تشکیل میدهند، و لشکری عظیمی از جوانان بیکار با مشکلات خیلی طاقت فرسا درکشورهای همسایه سرازیر میشوند، که با این حال ازیکطرف ما نیروی کاری خویش را ازدست میدهیم وازطرف دیگر هرعوائید که این افراد بدست می آورد بیشتر به نفع کشورهای بیرونی میباشد حتی در داخل کشور نیزکارگران خارجی دربخش های ساختمانی وبعضیی کارهای دیگر خیلی زیاد دیده میشود که این امر سبب گسترش رقم بیکاری دربین جوانان نیز مگردد. یک موضوع دیگرنیز باعث ورود کارگران خارجی درکشورگردیده که همانا عدم موجودیت افراد متخصص، کارفهم و مسلکی درسطح کشور است، زیرا تاثیرات سه دهه جنگ تاهنوزهم درکشور محسوس ویکی از مشکلات بزرگ اجتماعی را تشکیل میدهد. اما دولت ونهادهای مسئول مکلف هستند که جهت ایجاد زمینه های اشتغال  و دادن اولویت به کارگران داخلی، برنامه های کاری خویش را تهیه و بخاطر رشد ظرفیت جوانان کورس های آموزشی حرفوی ومسلکی را درسطح  کشور به صورت بسیار گسترده روی دست گیرند تا مردم ما ازاین مشکل بزرگ اجتماعی رهایی یابند. با آنکه درطی نه سال گذشته توجه خاصی درایجادزمینه اشتغال صورت نگرفته وتعداد کثیری ازجوانان با کارهای خیلی طاقت فرسا و شاقه زنده گی بخور نمیرخویشرا میگذرانند با وجودیکه احصائیه درست ومشخصی ازارقام جوانان بیکار دردست نیست ولی درتمام ولایات کشور تعداد افراد بیکار فیصدی بالا دارد زیرا صفوف افراد بیکار که بخاطر انجام کارهای ساختمانی چون رنگمالی ، دیوارکاری ،وغیره درسری چهار راه های شهر ازطرف صبح دیده میشوند و نظربه گفته آنان بعضی روز ها اصلاً کار برایشان پیدانمیشود وبدون کدام دست مزد دوباره بادست خالی به خانه برمیگردند، این موضوع یکی ازبزرگترین مشکلات  اجتماعی دربین جوانان است  زیرا درنبود کار واشتغال امکان دارد تعداد ازاین جوانان به استعمال موادمخدر روی آورند وحتی به بعضی کارهای خلاف دیگری دست بزنند. و حتی به گروه های مسلح دولت بپیوندند. پس لازم دانسته میشود که دولت وسایرنهادهای مربوط درقسمت حل این معضله اقدام جدی نموده وبه آن رسیده گی صورت گیرد.

رهین «کوثر»