خبر های افغانستان و جهان را ازینجا بخوانید

استراتیژی جنگ امریکا درافغانستان با دیدگاه مختلف تحلیل میشود

استراتیژی جنگ امریکا درافغانستان از جمله مهمترین مبحث در گفتمان سیاسی جهانی بوده  و روی این موضوع  دیدگاه های مختلف مطرح است ، مقامات کاخ سفید گفته اند که بازبینی استراتیژی جنگ امریکا درافغانستان با درک واقعیت های اساسی منطقه وافغانستان و همچنان تجارب چندین ساله از حضور نظامیان این کشور درخاک افغانستان، طرح وتصویب گردیده است . مقامات کاخ سفید اظهار امید واری نموده وگفته است  این استراتیژی بتواند در راستای مبارزه با تروریزم وازبین بردن پناه گاهای  القاعده به موفقیت بیانجامد تا زمینه ی انتقال قدرت به قوت های داخلی افغانستان مساعدگردیده و راه را برای خروج نیروهای بین المللی ازافغانستان بازنماید ، با این حال یک هیات حقیقت یاب امریکایی بررسی تازهء از این استراتیژی انجام داده است وگفته است  که این استراتیژِ در مغایرت به خواست افغانها قرار دارد، درترکیب این هیات ، فعالان حقوق بشر،  نظامیان سابق اردو وچند تن از دپلوماتان سابق هستند که ازمدت بیست روز به این سو وارد افغانستان گردیده ودراین زمینه تحقیقات شانرا انجام داده اند ونتایج آنرا به رزو سه شنبه در یک نشست خبری درکابل بیان نمود.

خانم ان رایت یکتن از کارمندان سابق سفارت امریکا درافغانستان که درترکیب این هیات قرار دارد  دراین نشست خبری  به خبرنگاران گفت هم اکنون مشکلات درافغانستان زیاد است وبه اساس بررسی های این هیئت بشتر از چهل  درصد مردم افغانستانا فقر شدید روبرو بوده، وهمچنان  پنجاه درصد مردم به آب صحی آشامیدنی دسترسی ندارند.

 خانم رایت همچنان گفت، از برخورد نظامیان امریکای درافغانستان نگران است و مشکلات افغانستان تنها از طریق عملیات نظامی نمیتواند حل گردد این هیئت همچنان گفته است که کشتار افراد ملکی باید کاهش یابد.

گفتنی است که درطول نه سال گذشته  برخی نهاد ها تحقیقات وبررسی های را درمورد وضعیت افغانستان انجام داده اند  اما زمانی این تحقیقات میتواند موثرواقع گردد که دربهبود اوضاع برنامه های عملی نیز مطرح گردد.


Tagged as: