خبر های افغانستان و جهان را ازینجا بخوانید

اولین بانک دولتی افغانستان با سیستم کامپیوتری مجهز میگردد

قرار است بانک ملی افغانستان با سیستم جدید کامپیوتری مجهز گردد.  مسولین بانک ملی استفاده از تکنالوژی جدید کامپیوتر را درعرصه بانک داری موثرمیداند. ومیگویند که باایجاد سیستم جدید به شکل بهتر وموثررامیتواند به مشتریان درداخل وخارج کشورخدمات ارائیه بدارند.

وزیرمالیه افغانستان داکتر عمرزاخیل وال درحین امضائی موافقت نامه سیستم خدمات کامپیوتری بانک ملی افغانستان رایک سیستم جدید وموثر درعرصه فعالیت های بهتر بانک داری میخواند.

این سیستم کامپیوتری یک میلیون دالر حزینه برمیدارد وباکمک مالی یک کمپنی هندی به نام (ویرامتی) ایجاد خواهد شد.

این درحالیست که تابحال هیچ یک از بانک های دولتی افغانستان با سیستم جدید کامپیوتری مجهز نبوده است.